Jak fungují kontrolní a poradní orgány obce?

V jednom z minulých článků jste se mohli seznámit s činností kontrolního výboru. Nyní bychom se seznámili s dalšími kontrolními a poradními orgány obce, tedy finančním výborem a také komisemi rady městské části. Obecně základním rozdílem mezi výbory a komisemi je, že výbory zřizuje zastupitelstvo MČ (kontrolní a finanční výbor je zřizován povinně), kdežto komise jsou zřizovány radou obce a jsou jejími nepovinnými poradními orgány.
Jak již bylo zmíněno, o činnosti kontrolního výboru jsem vás informoval již v loňském prázdninovém vydání. Druhý povinně zřizovaný výbor – finanční – se má primárně zabývat kontrolou hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce, může ovšem také plnit další úkoly, které mu stanoví zastupitelstvo. Mezi jeho hlavní činnosti tak patří kontrola rozpočtových opatření, schvalování průběžných finančních uzávěrek či kontrola bytového hospodářství.


Komisí rady MČ máme celkem 7. Dle mého názoru je nejdůležitější komise životního prostředí, veřejného pořádku a dopravy. Tato komise má v „gesci“ jednak místní šetření ohledně vhodnosti kácení zeleně, návrhy na opravy chodníků a veřejných prostranství a také návrhy řešení dopravních situací. Další neméně důležitou komisí je komise majetku a rozvoje, která se zaobírá hlavně prodejem či pronájmem obecního majetku, územním plánem či dalšími záležitostmi, které se týkají majetku a rozvoje obce. Komise bytová zase schvaluje pronájem či prodloužení nájmů obecních bytů a taktéž provádí místní šetření přímo u zájemců o obecní byty. Sportem a školstvím se zabývá stejnojmenná komise, která má za úkol např. přípravu ankety Sportovec roku, návrhy na přidělení dotací pro řečkovické sportovní kluby či dává podněty směrem ke školským zařízením zřizovaným naší MČ (MŠ a ZŠ). Komise pro přípravu zpravodaje Řeč hodnotí distribuci uplynulých čísel, doporučuje zaslané články ke zveřejnění a vymezuje pravidla pro zveřejňování článků. Posledními dvěma komisemi jsou zdravotní a sociální a také kulturní. Zdravotní a sociální dává návrhy na rozdělení dotací neziskovým organizacím působícím na území naší MČ a také organizuje blahopřání našim občanům oslavujícím životní jubilea. Kulturní komise organizuje a hodnotí výstavy a jiné akce pořádané radnicí a také navrhuje rozdělení dotací.


Uvedený výčet aktivit je pouze přibližný a odráží to, co komise a výbory řeší nejčastěji. Jednotlivé kompetence se samozřejmě můžou měnit v závislosti na aktuálních potřebách. Komise a výbory se scházejí dle potřeby v rozmezí jednou za měsíc či nejméně jednou za čtvrtletí. Počet členů jednotlivých komisí a výborů je mezi 5 a 9. Celkem je v těchto orgánech 63 míst (členů je méně, protože někteří členové jsou zastoupeni ve více komisích či výborech). Je nutné podotknout, že komise nemají rozhodovací pravomoc a jsou pouze orgánem poradním, jejich ustanovení tudíž nemusí být bráno radou v potaz. A jak se mohou do těchto procesů zapojit i občané? Program komisí a výborů tvoří jednak jejich členové, ale podněty mohou navrhovat i sami občané. Pokud tedy budete mít námět na projednání v jednotlivých komisích nebo výborech, můžete buď kontaktovat příslušného zaměstnance radnice, který by měl poté podnět předat předsedům jednotlivých komisí, nebo se podívejte na web MČ (levá lišta – Samospráva – Rada – Komise RMČ), kde uvidíte jednotlivé členy komisí, a pokud zde uvidíte známou tvář, můžete se na ně obrátit po osobních kanálech. Pokud byste se chtěli dozvědět více informací o činnosti komisí a výborů, budu rád, když mně napíšete na mail staud@zdravereckovice.cz.
Ondřej Štaud, zastupitel městské části