Dočkáme se někdy důstojné debaty o řečkovickém podzemí?

Po zveřejnění lednové Řeči se na mě mnoho lidí obrátilo s dotazy na článek kolegy Ing. Michalíka, který reaguje mimo jiné na argumenty z mého článku z minulého čísla o jiné variantě rekonstrukce pivovarských sklepních prostor. (Pozn. článek mého kolegy byl doručen redakci 5 dní po uzávěrce.) Daný článek lze vnímat jako lehce křečovitou a bulvárně podanou snahu stůj co stůj obhájit názor rady MČ, že je jejich řešení pouze jediné možné a žádné jiné neexistuje. Dovolte mi tak zareagovat na tento názor odborníka.


V prvé řadě bych chtěl upřesnit některé poznatky z článku. Autor se nechce vracet k argumentům z minulosti. Přitom právě v průběhu devadesátých let byl z prostoru odklizen nepořádek, byla provedena rekonstrukce elektroinstalace, bylo provedeno obnovení odvětrávacího systému (komínky, které jsou ve vrchní části areálu) a byla vybudována kanalizace, na kterou mělo být napojeno odvodnění sklepů. Hlavně bylo provedeno geodetické zaměření celého prostoru a zpracována studie proveditelnosti rekonstrukce sklepů, včetně statického posudku, kde bylo navrženo zpevnění chodeb cihelnými žebry. Toto vynaložené úsilí nyní bude znehodnoceno, ale nebudeme se přeci vracet do minulosti. Co se týče argumentu ohledně financí za projektovou dokumentaci, tak zde byl argument poněkud překroucen. Požadovali jsme nikoliv celou dokumentaci změnit, ale pouze zpracovat alternativní řešení statického zajištění sklepních prostor. Pokud má být vybrána optimální varianta, je třeba nejprve mít z čeho vybírat. Odpovědné osoby dodnes dluží veřejnosti informaci, jakým zadáním se měl řídit zpracovatel projektové dokumentace v části týkající se statického zajištění podzemních prostor. Mělo jít o variant nejšetrnější a respektující historickou hodnotu stavby, nebo šlo jenom o to „problém“ nějak rychle vyřešit, protože sklepy stejně lidé nemají na očích? V projektu dále zcela absentuje hydrogeologický průzkum a lidé z okolí se tak po právu obávají chování vody po zalití sklepů. Jestli je nám nyní vyčítáno, že by přepracování nebo znovuvypracování projektu stálo statisíce, je potřeba si uvědomit, že případné škody způsobené vodou, která si najde jinou cestu, budou násobně vyšší. To ovšem ale již bude pozdě.


Můj kolega ve svém článku zmínil i poslední zasedání zastupitelstva městské části. Pro ty, kteří nebyli zasedání přítomni nebo neměli prostor zhlédnout záznam, uvádím, že na zasedání zazněly na téma řešení odvodnění podzemních prostor vážné připomínky, kterými by se osoby zodpovědné za řízení akce měly okamžitě zabývat, a ne je bagatelizovat. Tyto připomínky zazněly od odborníků, kteří jsou s danými hydrogeologickými poměry detailně obeznámeni a problematikou se zabývají dlouhá desetiletí. Musíme také jistě zmínit i nákladnost alternativních řešení zajištění sklepních prostor (tedy ne jejich zalití cementopopílkovou směsí). Zde bych zmínil dvě záležitosti. Autor článku jednak nabízí rozpočet těchto řešení. Zde jsou pochopitelně uvedeny částky přesahující 100 000 000 Kč, ale ovšem již nezmiňuje zdroj, natož položkový rozpočet. Pokud neexistuje variantní řešení statického zajištění sklepení ve formě projektu, pak uvádění jakékoliv částky za stavební práce lze při použití slovníku koaličních zastupitelů považovat za dezinformaci. Dále zde není zmíněn náš argument o etapizaci rekonstrukce, tzn. nevynaložit všechny prostředky ihned a statické zajištění provést během krátké doby, ale rozfázovat projekt na více let, kdy by nebyla taková zátěž na rozpočet obce. Poučení o časovém určení budování sklepů je na delší diskuzi. Ovšem i kdyby byly části sklepů postaveny až v 19. století, jsou snad málo hodnotné? Vodojemy na Žlutém kopci jsou až z druhé poloviny 19. století, a již dnes patří mezi největší turistické atrakce Brna. Mantrou je také nutnost ekonomického využití objektu. Nikde není podmínkou, že stavba musí být po rekonstrukci komerčně využívána. Je zajímavé, že např. mokrohorský řezbář Patrik Vlček již přes dvacet let volá po možném využití části sklepů jako galerie. Jako poslední se pozastavím nad „perlou“ hudebních koncertů ve sklepeních. Opět nikde není napsáno, že by zde koncerty měly být příští rok. Pochopitelně by se tyto prostory musely ke koncertům přizpůsobit, ale neřešitelné to rozhodně není, obzvlášť potom pro akustické nebo komorní koncerty. To, že současné vedení městské části nedokáže najít pro podzemní prostory využití, není chybou těchto prostor. Korektní by bylo šetrně klenby a podzemní prostory staticky zajistit a další kroky nechat na budoucím vedení.


Druhou věcí, kterou článek mého kolegy opomíjí, je naprostá absence informovanosti veřejnosti o tomto záměru. Když už autor říká silná slova o polopravdách a mýtech, proč tedy nebyla někdy uspořádána městskou částí veřejná debata na dané téma, které by se zúčastnili skuteční odborníci a řekli, v čem tyto polopravdy spočívají? Musíme také zmínit, že tato investice „Rekonstrukce hodového areálu – 1. etapa“, která má zatím rozpočet 45 000 000 Kč s DPH (v dnešní době turbulentního vývoje cen stavebních materiálů nemusí být tato částka rozhodně konečná), nebyla projednána v rámci zastupitelstva, a ani dokonce v komisi majetku a rozvoje. Co jiného se má tedy projednávat v této komisi, když ne zakázka v takovéto výši? Zajímavé také je, že nikdo z rady městské části nebyl na přednášce Ing. Aleše Svobody s diskusí, kde byly právě zmíněny alternativní způsoby statického zajištění pivovarských sklepů bez nutnosti jejich zalití navrženou směsí. Uvědomme si, že se jedná o nevratný zásah. Je smutné, že rada obce není schopna reflektovat poměrně vyhrocené debaty o budoucnosti pivovarských sklepů a vyjadřuje svůj postoj pouze prostřednictvím podobných agresivních článků. Toto chování lze vnímat jako neúctu k občanům městské části a pohrdání názory odborníků zde žijících. Dokonce v rámci zasedání zastupitelstva nebyli členové zastupitelstva v řadě případů ochotni věcně reagovat na vznesené dotazy či připomínky. Do jisté míry můžeme chápat, že si radnice potřebuje tuto investici za každou cenu obhájit, ovšem způsob, kterým tak činí, je poněkud nešťastný a není rozhodně ku prospěchu Řečkováků. Nyní, když čtete tento článek, je již zalívání sklepů v plné realizaci, a nevratně se tak ničí kus historie. Snad se v budoucnu dočkáme veřejných projednání u těchto velkých investic, na jejichž zhotovení se najdou rozdílné názory.
Ondřej Štaud, zastupitel městské části