Kdo jsme?

Spolek Za zdravé Řečkovice z.s. je nezávislé sdružení aktivních občanu naší MČ, který má za cíl chránit zdravé životní prostředí, propagovat kulturu a tradice v místní části a provozovat k tomu příslušnou osvětovou a vzdělávací činnost.

Náš cíl

Základním účelem a hlavní činností SZZŘ je:

  1. důsledně monitorovat stav životního prostředí ve městě Brně, především pak v jeho místní části Řečkovice a Mokrá Hora,
  2. interpelovat a povzbuzovat orgány místní státní správy a samosprávy k důsledné péči o zdravou přírodu, o architekturu obce a bezpečnost občanů, v případě nesprávných rozhodnutí příslušných orgánů usilovat o jejich změnu včetně návrhů na stíhání nezákonností,
    usilovat o rozšiřování dětských hřišť, sportovišť a parků pro zájemce z řad široké veřejnosti, zejména pak mládeže,
  3. vést své členy a ostatní obyvatele Brna-Řečkovic k dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel, a dbát na hospodárné nakládání s veřejnými prostředky,
  4. zajišťovat v oblasti životního prostředí a hodnotné kultury vzdělávání svých členů i dalších zájemců a zejména mladou generaci vést k úctě k místním tradicím,
  5. hájit zájmy svých členů a za tím účelem jednat s orgány státní správy a samosprávy,
  6. spolupracovat a přebírat zkušenosti podobných organizací a jednotlivců, usilujících o zdravé životní prostředí,
  7. osvětovou činností a podobnými formami práce napomáhat k všestrannému rozvoji veřejného života, kultury a zdraví všech občanů v místě své působnosti