Volby 2022

23. a 24. září 2022

Jsme Spolek za Zdravé Řečkovice a Sdružení nestraníků a jdeme do komunálních voleb! Spojili jsme síly, protože jsme přesvědčení, že Řečkovice a Mokrá Hora potřebují více komunikace s občany a péči o naše kulturní dědictví. Jako aktivním občanům a občankám naší městské části nám záleží na rozvoji Řečkovic a Mokré Hory, aby naše městská část byla příjemným místem k životu pro nás všechny.

Kandidují za nás čtyři současní zastupitelé městské části spolu s dalšími osobnostmi, kteří mají vizi, odhodlání a kompetence zlepšit Řečkovice a Mokrou Horu. Na naší kandidátce najdete jak známé tváře Řečkovic a Mokré Hory, tak nové kandidáty a kandidátky, kteří chtějí měnit naši městskou část k lepšímu.

Naši kandidáti a kandidátky

Na rozdíl od všeobecného povědomí jsou volby do obecních zastupitelstev specifické oproti např. volbám do Poslanecké sněmovny nebo do krajských zastupitelstev.

Jednoduše řečeno, volič má tolik hlasů, kolik se volí zastupitelů v dané obci. To znamená, že pokud volič zakřížkuje (v komunálních volbách se nekroužkuje) svého preferovaného kandidáta, dá hlas jenom pro něj (pro ni pokud se jedná o ženu) a celá strana/kandidátka získá jenom 1 hlas. V případě velkých obvodů, kde se volí desítky zastupitelů, to může mít až fatální následky a celá kandidátka zbytečně přichází o hlasy.

V Řečkovicích a na Mokré Hoře se volí celkem 23 zastupitelů a zastupitelek, zaškrtnutím celé kandidátky dáte hlas všem 23 kandidátům a kandidátkám.

Proto Vás prosíme, dejte křížek celé kandidátce Spolku Za zdravé Řečkovice a Sdružení nestraníků.

Jenom tak budeme mít co možná nejsilnější hlas v zastupitelstvu. Děkujeme!   

Spolek Za zdravé Řečkovice a Sdružení nestraníků

Vylosované číslo: 2

1.PhDr. Ondřej Štaud, Ph.D. 37 let, manažer v IT, pedagog
2.Česlav Ulrich 44 let, chemik
3.Ing. Jiří Růžička 74 let, starosta Sokola v.v.
4.Jiří Prchal 49 let, manažer obchodní firmy,
5.Ing. Petra Skalická, Ph.D. 37 let, dopravní inženýrka, trenérka zápasu TAK Hellas
6.Bc. Lukáš Doležal 33 let, politolog, analytik
7.Ing. Marek Gut 52 let, oblastní zástupce, starosta Sokola Řečkovice
8.Mgr. Martin Vach 42 let, informatik
9.Mgr. Pavel Kučera 48 let, učitel na ZŠ, trenér zápasu TAK Hellas
10.Mgr. Ondřej Růžička 43 let, učitel na ZŠ
11.Kamil Kuhn 36 let, prodejce nových automobilů
12.Ing. Miloslav Látal 72 let, vedoucí velkoobchodu
13.Ing. Dan Klíma 54 let, živnostník
14.Mgr. Pavlína Javorová Švandová 44 let, vysokoškolský pedagog
15.Šimon Kolář 19 let, student právnické fakulty
16.Ing. David Jančík 51 let, regionální vedoucí prodeje
17.Ing. Andrej Lúč 48 let, projektant radiových sítí
18.Bc. Vojtěch Matal 28 let, pracovník integrovaného záchranného systému
19.Mgr. Zuzana Toušová, Ph.D. 37 let, výzkumná pracovnice v oboru životní prostředí
20.Ing. Eliška Zimová 71 let, krajinářský architekt
21.Mgr. Lucie Králová 41 let, kodifikační pracovnice
22.Jiří Nekuda 47 let, servisní technik
23.Ing. Evžen Hrabě 47 let, nákupčí ve strojírenství

Otevřeně, společně a jinak!

Témata volebního programu:

Komunikace s občany

Obec tvoří zejména její obyvatelé, proto se jich chceme aktivně ptát a s nimi společně rozhodovat. Radnice musí být místo pro občany otevřené, kde jsou ochotni o věcech diskutovat

 • Časopis ŘEČ – nabídneme více korektních informací o MČ bez zbytečných článků –  přehledný rozbor aktuálních obecních zakázek, informace o životě v obci, kultuře aj. Budeme aktivně oslovovat občany na spoluvytváření obsahu a oslovovat odborníky či místní pamětníky 
 • Proaktivní informovanost o aktuálním dění v obci nejen prostřednictvím ŘEČi, sociálních sítí a dalších komunikačních platforem
 • Nové zpracování webu MČ, dle moderních trendů UX (user experience), aby zde občané vše našli na “první dobrou”
 • Pravidelné debaty (pivo) se starostou, konzultační hodiny místostarostů, kde se budou moci občané dotázat na témata jejich agendy
 • Proaktivní podpora zapojení občanů do tvorby územního plánu, územních studií a dalších studií, které ovlivní tvář městské části
 • Veřejné vyjádření ke všem formám (i online) petic a stížnostem od občanů
 • Aktuální program zasedání zastupitelstva bude jako “highlight” na webu MČ a sociálních sítí spravovaných MČ
 • Snadno dohledatelné zápisy z minulých zasedání zastupitelstev, rad a komisí a výborů MČ na webu MČ
 • U všech veřejných hlasování bude ze zápisu zřejmé, kdo jak jmenovitě hlasoval

Návrh nového územního plánu

Již dlouho se vás zastáváme a budeme v tom pokračovat

 • Případné další námitky městské části k opakovanému návrhu budou podány až po jejich detailním představení a debatě s občany
 • Zachování zahrádkářské kolonie na Západi, jsme proti změně plochy zahrádek nad ulicí Lacinova na plochu určenou k bydlení (lokalita R-4). Případná nová územní studie musí proběhnout při zapojení všech zainteresovaných občanů žijících v lokalitě, nikoliv pouze vybraných zástupců radnice
 • Zrušení rezervy B-14 na Západi a zachování plochy zahrádek
 • Budeme usilovat, aby plocha Řečkovického HRáje byla jako veřejná zeleň, nikoliv jako plocha veřejné vybavenosti
 • U lokality kasáren (R-3) budeme usilovat o co nejširší zapojení veřejnosti do tvorby finální podoby této nové části Řečkovic.
 • Maximálním možným způsobem budeme usilovat o eliminaci výstavby v Jehnicích a na Mokré Hoře, dokud bude jedinou spojnicí do středu města ulice Tumaňanova a Jandáskova, které jsou již nyní na hranici své kapacity 

Životní prostředí, zeleň

O zeleň musíme pečovat dohromady a o zásazích do zeleně důkladně informovat

 • Prioritní dokončení lesoparku Řečkovického HRáje
 • Zpracování pasportu a inventarizace zeleně na plochách veřejné zeleně ve správě MČ a koncepce rozvoje zeleně včetně její realizace
 • Snaha o omezení světelného smogu v Řečkovicích a Mokré Hoře (např. Globus, Bauhaus a i další, které zde přibudou). Aktivní jednání s představiteli daných podniků
 • Parky nechceme pouze revitalizovat, až dojdou do tristního stavu, např Zámecký park, ale pravidelnou kontrolou a úpravou parky udržovat v života schopném stavu
 • Zavedení mozaikovitého sečení a vysazení nových lučních trávníků a také záhonů s okrasnými květinami 
 • Sázení a údržba květinových záhonů po celých Řečkovicích a Mokré Hoře, systém patronace nad záhony
 • Zveřejňování informací o kácení zeleně – na webu, sociálních sítích i na samotných stromech
 • Zpracování možnosti biokoridoru podél Ponávky, který by odclonil železniční trať a sníží obtěžování Mokré Hory hlukem
 • Výsadba veřejných ovocných sadů v místech veřejné zeleně a také u vybraných cest
 • Poplatky ze psů půjdou na vybudování smetníků pro psí exkrementy a další volné výběhy. Smetníky pro psy budou vybudovány zejména u okruhu kolem řečkovických kasáren
 • Podpora tvorby komunitních zahrádek 
 • Omezení nebo úplné vyloučení Round-up (chemický postřik) při likvidaci plevele 
 • Vysázení záhonů a travního porostu na vydlážděném ostrůvku na Palackého náměstí
 • Podpora včelaření k zajištění opylení jak veřejné zeleně, tak i soukromých zahrad
 • Průzkum možnosti realizace střech jako zahrádek na plochých střechách obecních domů
 • Podpora iniciativy zalejme.cz – realizace v budovách spravovaných MČ
 • Komunikace s Lesy města Brna – šetrné hospodaření v lesích na území městské části s přirozenou druhovou skladbou dřevin, ponechávání odumřelých dřevin k zetlení aj.
 • Podpora a osvěta ohledně předcházení vzniku odpadů (Projekt Re-use, bezobalové nakupování, domácí kompostování)
 • Prověření možnosti svozu biologicky rozložitelného odpadu, tam kde není možné umístit kompostéry

Život v obci, sociální věci a kultura

Kulturu v obci musí tvořit především místní obyvatelé a obec jim musí být nápomocná

 • Rozvíjení různorodosti kulturního a společenského života v MČ
 • Aktivní oslovování především místních umělců při pořádání kulturních akcí realizovaný obcí – koncerty, výstavy a další
 • Efektivnější využívání prostorů radnice
 • Podpora komunitních akcí – sousedské týdny, farmářské trhy – využití obecních prostor – areál Vysočiny, parkoviště na Palackého náměstí a další
 • Oživení a rekonstrukce dřevěných soch u Vránova Mlýna na Mokré hoře, zapojení veřejnosti do této aktivity
 • Vydávání publikací a brožur o historii a současnosti Řečkovic a Mokré Hory
 • Podpora aktivního života seniorů v obci – více tematických přednášek, komentované prohlídky po městské části, organizace zájezdů, cvičení pro seniory, mezigenerační setkávání na radnici
 • Vytváření informačních panelů o historii Řečkovic a Mokré Hory, místní flóře a fauně
 • Spolupráce s umělci a graffiti umělci na vyzdobení starých šedých ploch, budov atd., (např. výzdoba vlakového nádraží v Řečkovicích)
 • Podpora pro hudebníky či divadelníky, kteří zadarmo chtějí zahrát pro ostatní spoluobčany – podpora projektu Plug and play, vytipování vhodného místa v naší MČ
 • Aktivní podpora řečkovických projektů participativního rozpočtu Dáme na vás
 • Podpora umisťování laviček, veřejných grilů
 • Podpora a propagace dobrovolnických projektů péče o seniory a dlouhodobě nemocné (např. Domov Tereza)

Samospráva

Nechceme další zbytečné finanční ztráty z obecních zakázek, pojďme je společně lépe kontrolovat a nebát se při komunikaci s dodavateli oslovit skutečné odborníky na kontrolu

 • Lepší informovanost občanů o realizaci obecních zakázek
 • Externí či interní autorizovaný TDI (technický dozor investora) na každé rozsáhlejší zakázce, aby MČ zbytečně neztrácela statisíce, jako v případě rekonstrukce Nového náměstí
 • Místostarostové budou zveřejňovat svoji agendu a reálně měřitelný přínos pro obec, taktéž budou mít konzultační hodiny pro veřejnost
 • Jeden den v týdnu budou úřední hodiny obecního úřadu do 19:00
 • Zavedení komunálního participativního rozpočtu – občané se budou moci rozhodnout, kam bude investována část z obecního rozpočtu
 • Zřízení osadního výboru Mokré Hory – větší šance prosadit mokrohorské zájmy a efektivnější předávání informací o potřebách Mokré Hory
 • Budeme dbát na to, aby členové výborů a komisí, obzvláště potom jejich předsedové, byli skutečně odborníci v dané oblasti
 • Elektronické hlasování zastupitelstva
 • V kontrolním výboru bude mít vždy většinu opozice
 • Ve finančním výboru bude mít své zástupce i opozice
 • Plán rozpočtu obce bude vždy zveřejněn s předstihem, aby se s ním mohli občané zavčas seznámit

Investice a rozvoj obce

Jsou to přece peníze z našich daní, zasloužíme si o investicích vědět více a také o nich spolurozhodovat

 • Aktivní debata se ŘSD o protihlukových barierách na Hradecké a dalších způsobech, jak zde zmírnit dopad hluku
 • Oživení debaty o víceúčelové hale v areálu Vysočiny (mezi sokolovnou a Favoritem)
 • Otevřít širokou diskuzi o pivovarských sklepech, jejich potenciální rekonstrukci, využití a finančním krytí opravy. Přizvání odborníků na toto téma.
 • Zapojení občanů do projektu přestavby řečkovických kasáren
 • Každé větší investiční akci nad 1 000 000 Kč bude předcházet debata s občany a zhotovitelem akce podpořená proaktivním oslovením občanů
 • Každá investiční akce, bez ohledu na rozpočet, bude zveřejněna na webu MČ i s rozpočtem
 • Zadávací dokumentace investičních akcí a další informace ohledně kritérií výběrového řízení budou zveřejněny na webu MČ
 • Veřejné WC na frekventovaných místech v Řečkovicích – konečná tramvaje č. 1 a na Radnici (i pro účely Palackého náměstí)
 • Hodiny na konečné tramvaje a po dohodě s DPMB tabule s odjezdy linek MHD

Moderní a digitální obec, co myslí na budoucnost 

Obec není jen o investicích, ale o vycházení vstříc svým občanům, moderní trendy v digitalizaci nám rozhodně nejsou cizí. My IT rozumíme a chceme moderní trendy rozvíjet i v naší MČ

 • Prověření moderních aplikací ve veřejné správě – snaha o to, aby většina agendy byla možná vyřídit přes webové aplikace, bez nutnosti chodit na úřad
 • Zřízení webové aplikace pro zpětnou vazbu, veřejnou diskuzi s občany a pro podněty na zlepšení
 • Transparentní hospodaření – vizualizace výdajů obce, přehledně vidíte za co obec, kde platíte daně, utrácí
 • Rozklikávací rozpočet, uživatelsky přívětivé fungování a hospodaření MČ
 • Využívání dat z webu data.brno.cz pro rozvoj obce a jejich občanů, rozhodování na základě dat
 • Nové webové stránky, dle aktuálních UX výzkumů, aby byly pro obyvatele přehlednější a uživatelsky příjemnější
 • Podpora využívání datových schránek při komunikaci s občany
 • Zkušební zapojení obce do projektu Munipolis (aplikace informující o aktuálním dění a aktuálních informacích) – oficiální informace od MČ přímo do mobilního telefonu
 • Podpora fotovoltaiky – domy zřizované obcí či městem postupně osazovat solárními panely pro větší energetickou soběstačnost
 • Hledání ekonomicky a ekologicky nejvýhodnějšího, nikoliv nejlevnějšího řešení – uplatnění principu metody EPC (Energy performance contracting) jako využití získaných úspor k pokrytí investic

Doprava a bydlení

Stačí poměrně málo, abychom si to zde udělali hezčí

 • Vytvoření mobilní aplikace upozorňující na čištění komunikací, aby se předešlo zbytečným odtahům
 • Projednávání další výstavby parkovacích míst s občany
 • Optimalizace dopravní situace při příjezdu na parkoviště na Palackého náměstí
 • Podpora rozšíření systému sdílených kol i v rámci Řečkovic a Mokré Hory (např. u nádraží či konečné tramvaje) 
 • Opravy komunikací koordinovat smysluplně a v promyšlených termínech
 • Jasná a transparentní pravidla pro přidělování obecních bytů
 • Nová výstavba bytů musí vznikat koncepčně s ohledem na současnou a plánovanou infrastrukturu, zeleň a současné obyvatele Řečkovic a Mokré Hory
 • Revitalizace staré zástavby a opuštěných území (zejména cihelna a kasárny) musí proběhnout s ohledem na stávající obyvatele, infrastrukturu, zeleň a stávající či plánovanou občanskou vybavenost

Školství a sport

Podpora participace rodičů na fungování našich škol a různorodosti sportovních aktivit

 • Podpora proaktivního vedení základních škol a učitelského sboru ve školách zřizovaných městskou částí – zejména setkávání rodičů s učiteli, akcí pro děti a dalších aktivit, které prospívají pozitivnímu prostředí na škole
 • Podpora moderních způsobů výuky na školách zřizovaných obcí, která musí reagovat na potřeby současného světa (finanční a mediální gramotnost, výuka cizích jazyků, informatika)
 • V rámci ušetření času rodičům rozšíření volnočasových aktivit v rámci družiny a centra volného času na školách zřizovaných MČ
 • Spolupráce škol v Řečkovicích s partnerskými školami v zahraničí.
 • Podpora umísťování rodilých mluvčích na řečkovických školách, při výuce cizích jazyků
 • Podpora lesních, kontejnerových a firemních školek a dětských skupin.
 • Lepší propagace sportovních akcích pro děti a mládež prostřednictvím informování na Řečkovických základních školách
 • Dořešení cyklodopravy v Řečkovicích – vytvoření popisu doporučených bezpečných cyklotras, zrušení zákazu vjezdu cyklistům na některých místech (např. Horácké náměstí)
 • Cyklostojany na frekventovaných místech v Řečkovicích (Vysočina, Palackého náměstí, před veřejnými budovami)
 • Všechna sportoviště vybudovaná na obecních pozemcích z veřejných rozpočtů musí sloužit primárně veřejnosti a být maximálně přístupná 
 • Rozšíření užívání stávajících školních sportovišť pro veřejnost
 • Založení platformy setkávání představitelů řečkovických sportovních klubů pro sdílení know-how a prohlubování spolupráce
 • Podpora amatérského sportu a cenově dostupného sportování pro děti i dospělé 
 • Podpora jednorázových sportovních aktivit a akcí