Pohled na práci zastupitele

Tímto krátkým článkem bych chtěl navázat na své předešlé články o volených zástupcích, obecném fungování radnice a také o kontrolním výboru. Jak mnozí jistě vědí, vrcholným orgánem obce je její zastupitelstvo a jeho členy jsou volení zastupitelé. Zastupitel má více pravomocí než pouze hlasování na zasedáních zastupitelstva. Může předkládat návrhy na projednání zastupitelstvu obce, radě obce nebo výborům a komisím. Dále může vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu obce a její jednotlivé členy, na předsedy výborů, na statutární orgány právnických osob, jejichž zakladatelem je právě obec. Zastupitel též může požadovat informace ve věcech, které souvisejí s výkonem jeho funkce, a to od zaměstnanců obce zařazených do obecního úřadu, od zaměstnanců právnických osob, které obec založila nebo zřídila.


Z výše uvedeného nám vyplývá, že by zastupitel měl být zejména nositel informací, člověk, který by měl být schopen o věcech diskutovat a přinášet objektivní úhel pohledu na problematiky spojené s fungováním obce. Já osobně vnímám pozici zastupitele i tak, že by měl mimo hlasování o usneseních na zasedáních hlavně maximálním možným způsobem informovat obyvatele. To samozřejmě může činit při osobním kontaktu se svým okolím, ale také proaktivně prostřednictvím médií či sociálních sítí.


Proto nás v poslední době může mrzet, když někdo napíše v Řeči či na sociálních sítích výrazy jako dezinformace a polopravdy, ať již v souvislosti s pivovarskými sklepy, rekonstrukcí Palackého náměstí či dalšími citlivými záležitostmi. Je právě úlohou zastupitele nabídnout objektivní úhel pohledu, pozvat k věci skutečné odborníky, podívat se na problém z více stran a korektně informovat občany obce. I na zastupitelstvu samotném by také měla být diskuze, což je pro demokratický systém přirozené. Za důležité také pokládám, že musí být vždy uvedeno více zdrojů informací a alternativní zdroje by neměly být označovány jako deziformace či polopravdy. Zastupitel by měl být především člověk, ke kterému mají občané důvěru, měl by mít morální kredit a také mít přirozenou touhu o věcech diskutovat a o těchto věcech potom informovat.
Ondřej Štaud, zastupitel městské části