Vánoční dárky magistrátu města Brna a vedení Řečkovic svým voličům (územní studie Lacinova – K Západi)

Stejně jako svým blízkým připravujeme v utajení dárky pod stromeček, tak nám občanům chystají zástupci Brna a Řečkovic na kopci Zápaď několik vánočních dárků, které na dlouhou dobu ovlivní nejen naši kvalitu života, ale i našich dětí. Na změně územního plánu pracují již od léta a v utajení, dodržují pouze zákonnou povinnost. Dárky jsou tak překvapivé, že o nich neinformují na svých webových stránkách a ani v časopise ŘEČ, ten je pravděpodobně rezervovaný pouze pro pozitivní propagandu a fráze. Takže také pro ty, kteří nekontrolují vývěsní desku Radnice na přelomu července a srpna, chystají několik překvapujících dárků pod stromeček.

Zástupci města již pro nás připravují schválení územního plánu na výstavbu Lacinova – K Západi

a tím nám i našim dětem připraví výrazně vyšší provoz v přilehlých ulicích, zvýší hlučnost a prašnost v okolí našich domovů. Zároveň dojde v důsledku výrazného zmenšení zelených ploch ke změně klimatických podmínek. Pro nás místní je kopec Zápaď s lesíkem, zahrádkami a okružní trasou pro procházky, malým ostrůvkem klidu a relativního bezpečí. Přestože je obklopený dálnicí a silnicemi za všech stran.

Pro nás, obyvatele ulice Lacinova, je zásadní udržení nízkého provozu motorových vozidel. Nestojíme o zvýšení hluku, prachu a exhalací, způsobeném obrovským nárůstem průjezdu vozidel po ulici Lacinova a ostatních dotčených komunikacích.

Citace pochází ze záznamu z 1. výrobního výboru na zpracování územní studie z 21. 6. 2018: „Zároveň upozornil na nutnost pořízení hlukové studie, vzhledem k velkému nárůstu automobilového zatížení lokality (při uvažované, preferované větší intenzitě využití) s jen jedním přístupovým místem. Uvažuje se 80% individuální automobilová doprava, 10% hromadná doprava, 8% pěší a 2% cyklisté.“

O takzvané „nutnosti zaokruhování ulice Lacinovy“

Citace: „Propojení je vhodnější z hlediska provozního (popeláři, hasiči…) než další slepá ulice, navíc bude nutné vybudovat kvůli napojení splaškové kanalizace.

Několik roků bude nás, obyvatele ulice Lacinova a okolních ulic, obtěžovat těžká stavební technika a pak trvale stovky nových aut.

Uvažuje se o druhém přístupu do celé lokality „komplikovanější provedení i za cenu dalších investic.“ Peníze daňových poplatníků je třeba dobře investovat! Dopravní napojení je problematické, místy spád až 18%. „Bude snaha o co nejmenší spády, nicméně za cenu velkých terénních úprav.“ Opravdu ideální přístup k výstavbě 123 rodinných domů.

Počítá se s 339 parkovacími místy, každý den dvě jízdy, k tomu návštěvy a služby, odhadem projede minimálně 800 aut denně po ulici Lacinova. Nyní projede dle stejného vzorce výpočtu maximálně 80 aut denně. V případě, že nedojde „k vykoupení nebo vyvlastnění“, (tento výraz je doslovně uvedený v záznamu z jednání dne 6. 5. 2018), kritického místa pro páteřní komunikaci, tak celý provoz bude směrován ulicí Lacinova. Což bude znamenat desetinásobné navýšení průjezdů aut ulicí Lacinova. To může totálně zničit klidnou ulici, obývanou mnoha desítkami spokojených obyvatel.

Schválením územního plánu a eventuální následné výstavby, která má velké množství nesplnitelných podmínek a již nyní se uvažuje o redukci výstavby a změnách. Možným pohledem na redukci výstavby je využití pouze první etapy nebo její části s jediným přístupem ulicí Lacinova.

Další dopravní zatížení ulice Lacinova. Citace pochází ze záznamu z 3. výrobního výboru na zpracování územní studie z 29. 8. 2018. „Byla prověřena možnost obsloužení pozemků jihovýchodně od řešeného území, protažením ulice Lacinova by bylo možné pozemky obsloužit ze severu a umožnit výstavbu. Napojení z ulice Ladova je asi možné (prověřeno RP), nicméně je to mimo řešené území.“

Uvažovaná výstavba s bezohledným dopadem na okolí je proti zdravému rozumu a z postupu magistrátu a radnice není úplně jasné, že chystají vhodný dárek právě pro nás, naše děti a všem pro radost z dalšího života na ulici Lacinova a v okolí.

Není nutné dále upozorňovat na jednotlivé nástrahy způsobené schválením územního plánu Lacinova – K Západi, vše je ke stažení a prostudování na adrese magistrátu města Brna a veškeré použité citace jsou z tohoto zdroje: https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-rozvoje-mesta/odbor-uzemniho-planovani-a-rozvoje/dokumenty/upp/us-lacinova-k-zapadi/

12. 12. 2018  autorka Martina Ondrová