Program Spolku Za zdravé Řečkovice s podporou Strany zelených

Volební program

Volební program Spolku Za zdravé Řečkovice s podporou Strany zelených pro volby do zastupitelstva městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora pro volební období 2018-2022.

Priority:

* Zdravé životní prostředí

* Téma rozvoje a životní pohody městské části

* Radnice otevřená občanům

* Více kultury, úcty k tradicím a všeobecného sportu

* Klidné, tiché a bezpečné bydlení

Téma životního prostředí:

 • Adopce veřejné zeleně: Nechceme Řečkovice a Mokrou Horu šedou, bez zeleně a květin, jak je tomu doposud. Zájemcům, kteří by chtěli zvelebit kousek přírody v okolí svého bydliště, občanům stejně jako organizacím, umožníme tuto péči formou speciální adopce. Lidé budou mít možnost pěstovat záhonky s květinami a drobnými keři všude, kde je to možné – třeba na pásech zeleně mezi chodníkem a domem, mezi chodníkem a vozovkou, nebo i v místech po zaniklých stromech. Tato péče bude mít podporu správce pozemku, je ale nutné respektovat doporučení vhodné výsadby.
 • Komunitní zahrádky: Pokud se v majetku místní části najdou vhodné plochy, nabídneme je občanům bydlících v bytových domech, aby měli možnost pěstovat vlastní plodiny.
 • Odpady: Zřídíme větší množství veřejných odpadkových košů a několik kontejnerů na bioodpad. Rozšíříme počet míst se sáčky na psí exkrementy (smetníky) a zajistíme jejich pravidelné doplňování. Vybudujeme ohrazení míst pro sběr tříděného odpadu pro zamezení rozptylu odpadů po okolí.

Téma rozvoje a životní pohody městské části:

 • Rekonstrukce parku na Palackého náměstí: Zasadíme se o realizaci tohoto projektu v upravené variantě tak, aby relaxační prostor v centru místní části nejen sloužil k odpočinku jeho malých i velkých obyvatel, ale svým vzhledem a květinovou výsadbou také plnil úkol reprezentace Řečkovic.
 • Revitalizace parku za radnicí: U těchto historicky cenných ploch usilujeme o navrácení atmosféry počátku minulého století, aby na rozdíl od současné hanebné zanedbanosti znovu dostál významu slov zámecký park.
 • Další vybrané veřejné parky: Postupně zajistíme jejich pokrytí volným signálem Wi-Fi, novými lavičkami s USB nabíječkami, veřejnými knihovničkami a stoly pro deskové hry, aby se parky staly místem aktivního setkávání a společného mezigeneračního trávení volného času.
 • Odpočinkové centrum v Mokré Hoře: Naproti tenisovým kurtům navrhujeme vybudování dlážděného prostranství s lavičkami a rekonstrukci přilehlého dětského hřiště, které je nutné vybavit novými herními prvky.
 • Nájemní bydlení: Peníze z nájemného z obecních bytů musí prioritně sloužit k údržbě, modernizaci a rozvoji bytového fondu a veřejných služeb souvisejících s bydlením.
 • Podpora výstavby domova pro seniory: V rámci naší MČ ve spolupráci s dalšími státními a soukromými subjekty budeme usilovat o vytipování vhodného místa k výstavbě tohoto typu zařízení.

Téma otevřenosti a transparentnosti:

 • Otevřená radnice: zajistíme, aby řečkovická radnice byla místem, kde jsou občané vítáni a na jejich realizovatelné podněty je brán zřetel. Dveře starosty musí být otevřeny všem a úřední hodiny pro občany budou v každý pracovní den, byť v přiměřeně omezené míře (např. střídavě dopoledne nebo odpoledne).
 • Transparentní radnice: chceme na internetu zveřejňovat všechny uzavřené smlouvy a podrobné zápisy z jednání rady MČ a zastupitelstva. Zavedeme veřejná projednávání všech významnějších investic a videopřenosy z jednání zastupitelstva. Vše, co není ze zákona tajné, bude veřejné. Zpřehledníme webové stránky MČ a zprovozníme rozklikávací rozpočet.
 • Zpravodaj ŘEČ: zvýšíme kvalitu zpravodaje městské části tím, že dáme prostor k vyjádření i názorům opozice, spolků a různých zájmových sdružení občanů. Omezit vyjádření občanů místní části bude možné jen v rozsahu textu podle jednotného klíče a určeného termínu odevzdání. Odmítnout zveřejnit bude možné pouze text, obsahující evidentně nepravdivá nebo urážející slova. Dosavadní postup pokládáme za nepřijatelný, připomínající dávno zrušenou cenzuru. Čtenáři Řeči za svoje daně právem očekávají víc, než je permanentní a hlavně bezplatná volební kampaň několika jednotlivců.
 • Podpora zapojení občanů: zahájíme kampaně pro větší informovanost obyvatel o všech možnostech participace na rozvoji obce.

Více kultury, úcty k tradicím a všeobecného sportu

 • Podpora kultury a tradic: Budeme prohlubovat sounáležitost občanů se svou obcí další přednáškovou činností o historii Řečkovic, komentovanými procházkami po významných místech, iniciovat kvalitní kulturní pořady a oživovat místní tradice.
 • Sport a volný čas: Chceme pokračovat v podpoře organizací, zajišťujících užitečné naplňování volného času dětí i dospělých a pečujících o zdraví a duševní rozvoj všech generací a napomáhat rozvoji zejména všeobecně rozvíjejících sportů, nikoliv účelově jednostranných. Podporujeme rozvoj bezpečné cyklistiky jako alternativní dopravního prostředku; zasadíme se o vyznačení oddělených cyklopruhů na vybraných silnicích a umístění stojanů pro kola na frekventovaných veřejných místech.
 • Veřejné umění: Vymezíme volné betonové plochy pro umělecké vyjádření jak nezávislých umělců, tak i školám či dětem.

Téma bezpečnosti a klidného bydlení:

 • Zklidnění dopravy: budeme usilovat o zřízení dalších dopravních zón s maximální rychlostí 30 km pro zvýšení bezpečnosti všech uživatelů silnic. Budeme věnovat větší pozornost bezpečnosti přechodů zejména na Palackého náměstí, u všech zastávek MHD, v okolí škol a na dalších rizikových místech.
 • Snížení hluku: zasadíme se o výstavbu protihlukových stěn a dalších opatření pro omezení obtěžování obyvatel místní části rostoucím motorismem.
 • Bezpečnost: Zavedeme pravidelné debaty s představiteli městské policie (revíru Pole), kde budou moci občané říci své podněty a připomínky a naopak městští policisté zde budou více informovat o své činnosti a také budou mít možnost vysvětlit některé diskutované otázky.
 • Více ohledů na potřeby občanů: Budeme prosazovat vybudování laviček k odpočinku především seniorů na spojovacích cestách mezi důležitými body (úřad, obchod, pošta, kostel). Je třeba obnovit veřejná WC na konečné tramvaje a zajistit jejich pravidelný úklid pro udržení vysokého hygienického standardu. Další WC by mohlo (v době provozu úřadu) sloužit široké veřejnosti na radnici.