Návrh nového územního plánu a kopec Zápaď – nekonečný boj místních občanů

Před časem jsem vás informoval o dalším možném osudu kopce Zápaď. Bylo to v době, kdy vrcholila příprava nového územního plánu města Brna. Pro oblast Západě byla tehdy použita územní studie (ÚS) Lacinova – K Západi (Františák, 2018), která pracovala s verzí výstavby de facto tří nových ulic a prodloužení jedné stávající s celkem cca 130 novými domy v této lokalitě. Nicméně, jak jistě všichni víme, v usnesení Zastupitelstva města Brna z loňského června byl návrh nového územního plánu doporučen k přepracování a také územně plánovací podklady se měly v některých případech vyhotovit znovu. Nyní se již opět pracuje na upravené variantě návrhu nového územního plánu a Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna potvrdil možnost opětovného využití právě zmíněné ÚS pro lokalitu Západě. To reálně znamená, že se zase začne pracovat s verzí, kdy byla plocha zahrádek nahrazena plochou bydlení jak nad ulicí Lacinova (tzv. 1. etapa), tak i nad ulicí K Západi (tzv. 2. etapa). Nicméně proti této změně ostře vystupují obyvatelé přilehlých ulic, kteří hned třikrát podali tzv. věcně shodnou připomínku s relevantními námitkami proti této změně (nevhodné dopravní napojení, zásah do ochranného pásma lesa, porušování hlukových limitů aj.).

Navíc na základě vydaného stavebního povolení k jiné zástavbě již nelze zajistit prodloužení a zakruhování ulice Lacinova a napojení kanalizace, jak je uvedeno v dané ÚS. Uvidíme tedy, jak se k celé problematice postaví nejen zpracovatel návrhu nového územního plánu, ale také řečkovická radnice. V předchozích veřejných projednáváních místní na základě svých připomínek uspěli pouze zčásti, kdy bylo v poslední verzi návrhu územního plánu počítáno s výstavbou jen nad ulicí Lacinovou a nad ulicí K Západi se počítalo s tzv. územní rezervou. Tato rezerva se ovšem na základě aktualizace nebo změny územně plánovací dokumentace může opět změnit na plochu bydlení. Věříme, že všechny dotčené orgány, které budou na budoucím vzhledu tohoto kopce participovat, budou také o všem transparentně informovat a do maximální možné míry reflektovat připomínky místních obyvatel.
Ondřej Štaud, zastupitel městské části