Jak dále s pivovarskými sklepy?

Po roce 1989 byl MČ Řečkovice a Mokrá Hora svěřen majetek za účelem správy a údržby včetně daných podzemních prostor bývalých pivovarských sklepů. Vzhledem k tomu, že pivovarské sklepy nebyly dlouhodobě udržovány před rokem 1989 (byly využívány jako skladovací prostory např. n.p. Lachema), tehdejší vedení městské části zahájilo v rámci finančních možností postupnou rekonstrukci daných sklepení. Nejdříve se provedla rekonstrukce nefunkční elektroinstalace, poté odvoz materiálu po předchozích uživatelích a geodetické zaměření sklepních prostorů (včetně části přístupné z protiatomového krytu z ulice Prumperk, která není předmětem stávající PD). Následně bylo provedeno obnovení odvětrávacího systému ve vrcholu klenby (komínky, které jsou zachovány dodnes). Bylo navrženo nucené odvětrání pomocí ventilátorů, které však už nebylo zrealizováno. Dále byla zpracována studie proveditelnosti na rekonstrukce sklepů, včetně statického posudku, kde bylo navrženo zpevnění chodeb cihelnými žebry. Následně byla provedena kanalizace z ulice Prumperk, na kterou byl napojený bytový dům, objekt pivovaru a sýpka. Na tuto kanalizaci měl být napojen odvodňovací systém. V té době zde byla osazena i značka zákaz vjezdu pro vozidla nad 3,5 tuny mezi sýpkou a bytovým domem, kde bylo provedeno současně oplocení s bránou. Oplocení bylo provedeno i od bývalého zámeckého parku. Po roce 2001 se v rekonstrukci pivovarských sklepů již nepokračovalo, tj. 21 let se neprováděly ani nejnutnější udržovací práce a výsledkem je asanace (tj. nenávratná likvidace podstatné části sklepních prostor).

Stávající vedení radnice informovalo občany ve zpravodaji Řeč (konkrétně březen 2022 a září 2022) v následujícím znění:

„Součástí celé investiční akce je také z bezpečnostního hlediska nezbytná sanace podzemních prostor situovaných pod areálem (Marek Viskot, Řeč, Březen 2022)“

„Chodby k nim postavené v pozdějších letech a staletích, které jsou dnes v dezolátním stavu, ale které již nemají a nikdy neměly tu stejnou historickou hodnotu, bude nutné sanovat, aby mohla být provedena oprava areálu.“ (René Černý, Řeč, Září 2022).

Uvedené informace jsou zavádějící, neboť běžný laik si pod pojmem sanace představuje zachování stávajícího stavu za určitých podmínek (statické zpevnění klenby, odvodnění aj.). Z projektové dokumentace je patrné, že se nejedná o sanaci, ale o asanaci, tj. likvidace velké části sklepních prostor zasypáním (cemento-popílkovou směsí).

Projektovou dokumentaci pro stavební povolení s podrobností zadávací dokumentace pro výběr dodavatele zpracovala P.P. Architects s.r.o., Slovinská 29, 612 00 Brno. Výše rozpočtových nákladů dle PD činí 25 757 487 Kč bez DPH. V užším výběrovém řízení schválila RMČ na své 51. schůzi, dne 21. 9. 2022 jako nejvýhodnější nabídku, společnost Tocháček spol. s r. o. ve výši 37 208 970,70 Kč bez DPH tj. 45 022 854,55 Kč s DPH. Následně byla uzavřena smlouva o dílo 13. 10. 2022. V současné době probíhají přípravné ve sklepních prostorech (bourací práce, demontáže a úklid v prostoru „velké rotundy“).

V květnu 2022 začala po zveřejnění oznámení o zahájení stavebního řízení (ze dne 29. 4. 2022) diskuse v této věci na řečkovických sociálních sítích. Tato diskuze měla vyústění v petici za zachování sklepů, kterou podepsalo cca 400 občanů. Dále byl podán návrh na ministerstvo kultury na prohlášení daných sklepů za kulturní památku – sýpka a pivovarské sklepy v Brně-Řečkovicích. Podklady pro zapsání byly projednány s pracovníkem státního památkového ústavu Brno Mgr. Petrem Holubem, který se zabývá problematikou pivovarských sklepení.

Následně byl kontaktován Ing. Aleš Svoboda, který se rovněž dlouhodobě nabývá problematikou podzemí města Brna a inicioval a realizoval rekonstrukci následujících sklepních prostor:

  • Dominikánské náměstí (viz. fotografie příloha)
  • Šilingrovo náměstí (viz. fotografie příloha)
  • U hotelu Padowetz na Masarykově ulici (viz. fotografie příloha)
  • Moravské náměstí -pod bývalým Německým domem
  • Vodojemy na Žlutém kopci

Ing. Aleš Svoboda má zdokumentované i řečkovické pivovarské sklepy a zasazuje se o jejich zachování. Problematika stávající situace ohledně sklepení byla i v zájmu médií, kdy vyšlo několik novinových článků na toto téma.

Pro informaci uvádíme varianty technického řešení sanace pivovarských sklepních prostor

  1. Vyztužení stávajících kleneb cihelnými klenebními pásy – žebry v předepsaných vzdálenostech
  2. Vytvoření nové klenby pod stávající klenbou
  3. Roznášení železobetonová klenba nad stávající klenbou

U všech těchto variant je současně provedena lokální výměna narušených cihel a přespárováni uvolněné malty mezi jednotlivými cihlami. Všechny tyto varianty lze mezi sebou kombinovat a lze je provádět etapovitě, tak jak to umožňují finanční prostředky. Obdobné varianty těchto řešení byly provedeny u výše uvedených realizací záchran brněnských sklepení (např. Šilingrovo náměstí). Tímto statickým zajištěním bude umožněn i vjezd menších nákladních automobilů.