Poslední šance změnit návrh nového územního plánu

Přibližně v polovině tohoto roku bude zřejmě poslední možnost ovlivnit finální podobu nového územního plánu města Brna (ÚP), který výrazně ovlivní tvář našeho města a samozřejmě i Řečkovice a Mokrou Horu. Pojďme si ještě shrnout, které lokality v naší městské části jsou zatím problematicky zpracovány. Přijetí návrhu ÚP ve stávající podobě u níže specifikovaných lokalit by mohlo mít negativní dopad na další vývoj naší městské části. Níže tlumočíme analýzy odborníků, které jsou podepřeny právníky a mnohokrát diskutovány i se znalci v oboru.

Začneme lokalitou R-2 a navazujícím územím. Ty jsou tvořeny dvěma částmi – částí pozemku při ulici Terezy Novákové a plochou východně od bytových domů Škrétova (obsahující školy Letokruh a Světluška a zařízení Vividus Medical i Domov Tereza). Poblíž se nachází další „zajímavé“ plochy, a sice park na Renčové u Food Marku a Řečkovický HRáj. I přesto, že se jedná o poměrně malé území, za dobu pořizování nového ÚP zde dochází k různým změnám a je tomu tak i nyní. Současný návrh považujeme za nepřiměřený, vytvořený bez ohledu na stávající charakter území a likvidační pro stávající zeleň. V části území přímo při ulici Terezy Novákové, kde se nyní připravuje výstavba bytů a knihovny, bude nově možná výstavba o výšce 16 m, přitom se jedná o doplnění řadové zástavby rodinných domů o výšce 3-10 m. Plocha východně od bytových domů Škrétova bude moci být zastavěna stavbami také o výšce až 16 m, i když navazuje na pozemky rodinných domů o výšce 3-10 m. Plocha vedle MŠ Škrétova, dnes známá parkem Řečkovický HRáj, je určená ke smíšené výstavbě. Navzdory soustavnému úsilí zdejších občanů má být Řečkovický HRáj zastavěn, což chystaný ÚP bohužel umožní. Přičemž žádná plocha pro veřejnou zeleň se v tomto území nevymezuje.

Když se přesuneme o pár desítek metrů na západ, nepříjemná je taktéž absence podpůrné komunikace k lokalitě Řečkovických kasáren (R-3), kde bude nových více než 4000 obyvatel využívat pouze stávající komunikace, tedy Banskobystrickou, Terezy Novákové a Hradeckou. Ty jsou již nyní velmi vytíženy a znamenalo by to další rapidní nárůst. Smysl by dávalo buď prodloužení ulice V Újezdech nebo ulice Purkyňovy, které by tak tvořily alternativní napojení této lokality na střed města.

Na Mokré Hoře můžeme poukázat na prodloužení ulice Skoumalovy (MH-2). Zde je nevhodně navržená plocha pro zástavbu, jmenovitě vysoká exponovanost území, která bezprostředně navazuje i na registrovaný významný krajinný prvek Mokrohorské meze, kde by mělo být podmínkou kauzální posouzení zástavby z hlediska krajinného rázu a podmíněno rovněž biologickým průzkumem. Dojde zde k expanzi do nezastavěného území a problémem je i špatná přístupnost lokality, zejména v západní části a ekonomická nevýhodnost (technické sítě). Návrh je zpracován pouze na základě požadavků vlastníků pozemků, kteří zde mají rekreační objekty. Obdobně je na tom též nová rozvojová plocha u lesní cesty směrem k Soběšicím. Ta je pro bydlení nevhodně navržena, jelikož se nachází v bezprostřední blízkosti lesních porostů a opět jde o expanzi ploch bydlení mimo stabilizované plochy bydlení.

Jako další můžeme zmínit rozvojovou plochu R-4, tedy kopec Zápaď (nad ulicí Lacinovou). Zde opět hovoříme zejména o dopravní infrastruktuře stabilizované oblasti, která je přetížena již v dnešní době, realizace záměru změny ÚP a návrh rozvojové plochy tuto situaci neřeší, ba naopak ji ještě umocňuje. Je možné akcentovat také nemožnost plánování výstavby bez vyřešení dopravního napojení, kterému brání sklon terénu a nemožnost zapojení kanalizace. Návrh v lokalitě nerespektuje ani fakt, že kopec Zápaď byl zařazen mezi významné nezastavitelné vrchy města Brna, nehledě na to, že Zápaď má i významnou biologickou hodnotu.

Jako poslední připomínáme lokalitu R-9, tedy plochu, která sousedí s areálem bývalého pivovaru a táhne se k ulici Prumperk. O této lokalitě jste se mohli podrobněji dočíst v minulém čísle tohoto zpravodaje. Každopádně můžeme zdůraznit nelogickou změnu plochy areálu na smíšenou obytnou plochu a také vznik nové rozvojové lokality hned nad areálem, kde reálně hrozí poměrně robustní výstavba, která by mohla být potenciálně překážkou v provozování tohoto nového areálu.

V opakovaném projednávání můžou podat připomínky jak městská část, tak i občané. Hlavní důraz bude ovšem kladen právě na připomínky ze strany městské části, doufejme tedy, že se v těchto případech zastane svých občanů. Pokud byste měli jakékoliv dotazy směrem k výše uvedeným lokalitám, napište mně prosím na staud@zdravereckovice.cz a rádi Vám poskytneme více informací.