Jak dále s kopcem Zápaď?

Kopec Zápaď a jeho okolí je pro mnohé Řečkováky synonymem odpočinku a relaxace a je místem kam se rádi vracíme. V současné době se však vzhledem k návrhu nového územního plánu poměrně živě jedná o tom, jak bude tato lokalita vypadat v nejbližší budoucnosti. Ve hře jsou tři varianty, které si níže stručně popíšeme. Uvedené změny se týkají ploch zahrádek kolem vrcholu kopce a vodojemu (tzv. rozvojová plocha R-4).

První variantou je kompletní změna ploch zahrádek v této lokalitě na plochu bydlení. V rámci Územní studie z roku 2018, která využití lokality prověřovala, by zde tak mohly vzniknout 3 nové ulice a přibližně 120 rodinných domů. S touto variantou, minimálně ve smyslu změny na plochu bydlení, počítá současný návrh nového územního plánu.

Druhou variantou je změna ploch zahrádek na plochu obytnou pouze v lokalitě při ulici Lacinově, tedy cca 1/3 celkové plochy zahrádek. To znamená, že reálně by zde mohla vzniknout jedna nová ulice mezi vodojemem a ulicí Úlehle. Tato varianta se zdá zatím nejpravděpodobnější i vzhledem k tomu, že naše MČ podala připomínku, ve které požaduje plochu bydlení zmenšit právě pouze na tuto velikost. To by v reálnu znamenalo vznik cca 35 rodinných domů a přes nových 140 obyvatel (dle Územní studie z roku 2018).

Ve hře je ovšem stále i třetí varianta, kterou je zachování statu quo, tzn. ponechání plochy zahrádek v současné velikosti. Tuto variantu podporuje i většina místních obyvatel z okolních ulic, kteří také již dvakrát podali vůči návrhu změn v územním plánu námitky prostřednictvím zmocněného zástupce veřejnosti, kdy každá z námitek měla vždy přes 300 podpisů občanů převážně z dané lokality. S danou možností se nabízí realizace některých navazujících projektů, jak zahrádky dále využít, se kterými přišli sami místní. Např. zpřístupnění ploch, které vlastní město a vytvoření veřejně přístupné zeleně či některé další.

V této souvislosti se musíme racionálně zamyslet, zdali tento kopec chceme zachovat v jeho nynější podobě nebo zde stavět. Je otázkou, jestli by současnou bytovou krizi v Brně vyřešila výstavba právě na Západi, která je diskutabilní jednak z hlediska dopravní dostupnosti, dále z hlediska narušení klidové a rekreační zóny a také z pohledu majetkových vztahů. Musíme uvážit, že je zde jediná příjezdová cesta, která je nevyhovující jak svojí šířkou (cca 4 metry) i sklonem vozovky, dále by se zde výrazným způsobem narušil významný krajinný prvek, který tvoří zelený horizont vrcholu Západi a tím i rekreační ráz lokality. Samotné pozemky jsou potom ve vlastnictví jak města, tak i soukromníků, kteří mají na výstavbu zcela protichůdné názory.

Když také uvážíme, že naproti v kasárnách vyroste mnohonásobně větší obytný soubor, zdá se být výstavba na Západi v kontextu Řečkovic poněkud nadbytečná. Nehledě na to, že zde zanikne celá řada zahrádek, které taktéž plní svoji environmentální i sociální funkci. Jistě v této souvislosti můžeme namítat, že je nesouhlas se změnou územního plánu a následnou výstavbou pouze sobecká aktivita místních, která je také obecně označována jako NIBMY (not in my back yard – nesouhlas s výstavbou v okolí mého obydlí). Na druhou stranu povolením jakékoli stavební realizace na vrcholu kopce vznikne precedent a může se otevřít možnost potenciální další výstavby dále za vodojem. Můžeme stále polemizovat nad rozvojem obce a potřebě nových možností bydlení, nesmíme ovšem zapomínat na to, že potenciální výstavbou rodinných domků se sice vyřeší bydlení pro několik desítek jedinců, ale dojde k narušení vzácného ekosystému Západi. Je málo takovýchto lokalit, které jsou takto izolované od okolí a udržují si svůj přírodní ráz. Uvažovanou zástavbou a přijetím nového územního plánu může být tato výjimečná lokalita navždy poškozena a to i pro budoucí využití jako rekreační zóny.

Aktivity občanů na Západi můžete sledovat zde:

https://www.facebook.com/kopeczapad