Návrh nového územního plánu – pohled Spolku vs pohled radnice

Níže přinášíme názor vedení obce na změny v ÚP, konkrétně kde obec navrhuje změny a názor Spolku. Bohužel se zde předpokládá s elementární znalostí značení ploch v rámci ÚP.

Spolek: Ponechat celou plochu jako I – stabilizovaná plocha zahrádek, tj. zachovat stávající stav, a neumožnit žádnou výstavbu, která by pak mohla být záminkou k tlaku na budoucí výstavbu ve zbývajícím prostoru za vodárenským objektem.

Spolek: Není důvod zvyšovat výškový index na C/v4, okolní zástavba je v režimu B/v3

Spolek: Ponechat jako smíšenou obytnou plochu C/v2 a nikoliv měnit na C/v3. Nevidíme zde důvod pro zvyšování až na 16 metrů.

Spolek: Navrhnout jako protipovodňové řešení možnost vytvoření meandru Ponávky – biokoridor, zadržení vody v krajině.

Spolek: Souhlasíme s návrhem

V posledních dvou bodech vedení obce nesouhlasí s extenzivní výstavbou v Jehnicích a Ořešíně, který by znamenal dvojnásobný nárůst počtu obyvatel těchto dvou MČ.

Spolek: Také nesouhlasíme s výstavbou zejména z důvodu dopravního zatížení Mokré Hory a dolní části Řečkovic

V dalších bodech radnice požaduje upravit funkční plochy dle skutečnosti. I když z větší částí souhlasíme, tak i zde máme výhrady. Pod screenshoty vždy náš názor k jednotlivým bodům.

Návrhy změn u bodů 1. až 5. (body 3 – 5 budou znázorněny v článku dále) je možno souhlasit, je to jen potvrzení stávajícího stavu.

6.  Plochu s obytným domem a pivovarem ponechat ve výškové úrovni 2, změna z plochy veřejné vybavenosti V na plochu smíšené obytné C je možno souhlasit

7. Souhlasit s návrhem změny

8. Nesouhlasit s návrhem změny z plochy zeleně Z na plochu nízkopodlažní rezidenční B/r2 stabilizovanou. Není dostatečná příjezdová komunikace, prostor kde se nacházejí bývalépivovarské sklepy, hrozí propad.

S návrhy změn u bodů 9. až 14. je možno souhlasit

15. Nesouhlasit. Otvírá se zde možnost zvýšit až o dvě patra domy na obecních pozemcích

      (města) v blízké lokalitě zástavby RD v režimu B/r2

16. Navrhovanou změnou z B/r2 na B/v3 se otvírá možnost zvýšit o podkroví obytnou plochu tří bytových domů ve spodní části ul. Sibiřské, tj. domy č. 60, 62 (domy ve správě sdružení vlastníků) a č. 64 (ve správě obce), což není úplně španě, takže s návrhem souhlasíme

Návrhy změn u bodů 17. až 20. v k. ú. Mokrá Hora nám připadnou rozumné a souhlasíme

21.a 22. možno souhlasit s navrhovanou změnou

23. možno souhlasit s navrhovanou změnou výškové úrovně zástavby z 3 na 2, avšak vzhledem k terénu, pozemek je pod úrovní ulice Meřičkova, kde je B/r2, a v úrovni ulice Kunštátské, kde je B/v3 by ta výšková hladina 3 byla možná vhodnější.